نقش بنیادین حوزه و دانشگاه در نظریه پردازی الگوی نوین توسعه دینی
54 بازدید
محل نشر: تجدید چاپ در فصلنامه علمی و پژوهشی در دانشگاه س 77
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی