درآمدی بر نقش مشاوره در تصمیم سازی و تصمیم گیری از دیدگاه دانش مدیریت
49 بازدید
محل نشر: همایش مشاوره از دیدگاه اسلامی
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی