مدیریت عاشورایی، برترین الگوی مدیریت توسعه
42 بازدید
محل نشر: کنگره بین المللی امام خمینی و فرهنگ عاشورا
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی