تعیین نرخ مطلوب ارز در دوران تعدیل و بازسازی اقتصادی
55 بازدید
محل نشر: پنجمین کنفراس سیاستهای پولی و ارزی
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی