ضرورت انقلاب در جایگاه و ساختار ارتباطی پژوهش آموزش و صنعت در فرایند..
54 بازدید
محل نشر: سمینار علم تکنولوژی و توسعه دانشگاه صنعتی امیرکبیر محل نشر:تهران
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی