تفکر مستقل زیربنای توسعه و حل بنیادین مشکلات صنعت ایران
40 بازدید
محل نشر: دانشکده فنی دانشگاه تبریز
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی