سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دانشگاه قم 
پژوهشگر 
 
 
علمی و پژوهشی 
همکاری 
دانشگاه قم 
عضو هیئت علمی  
 
ادامه دارد 
علمی و پژوهشی 
تدریس 
دانشگاه قم 
مدرس 
 
 
دروس مختلف